ODWIEDŹ TAKŻE
nasz sklep internetowy

www.obuwiemedyczne.pl

Polityka prywatności

JULEX & Spółka EMM Pichur Sp. J. / P.W. JULEX / Grupa JULEX działając jako Administrator Danych informuje, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).

Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych klientów/pacjentów i kontrahentów jest dla Spółki najwyższym priorytetem. Kluczowym zadaniem jest zagwarantowanie prawidłowego realizowania praw osób, których dane dotyczą.

Administratorem danych osobowych jest JULEX & Spółka EMM Pichur Sp. J. / P.W. JULEX / Grupa JULEX z siedzibą w Mazańcowice 289 43-391.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem pocztowym siedziby Administratora w Mazańcowice 289 43-391oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@julex.pl lub telefonicznie pod numerem 33 815 66 11

Zgodnie z art. 5 RODO przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami:
1. legalności – dane osobowe są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw przetwarzania, o których mowa w art. 6 i 9 RODO;
2. rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania;
3. przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez administratora musi być jasny dla osób, których dane dotyczą;
4. ograniczenia celu – dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami dla których zostały zebrane;
5. minimalizacji danych – dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne przy realizacji celów, dla których są przetwarzane;
6. prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
7. ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.
8. integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
9. rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO, przysługuje Państwu:
 • - prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii danych),
 • - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • - prawo do sprostowania danych osobowych,
 • - prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • - prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • - prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób,
 • - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji kiedy w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Administrator gromadzi dane osobowe osób fizycznych w ramach swojej działalności, w tym od:
 • - pracowników i współpracowników,
 • - kontrahentów,
 • - klientów i innych kontaktów biznesowych,
 • - naszych dostawców lub odbiorców, klientów i innych kontaktów biznesowych,
 • - osób, które kontaktują się z nami w dowolny sposób (w tym ubiegających się o pracę).


Spółka jako Administrator gromadzi dane osobowe, które Państwo nam dobrowolnie ujawniają:
 • - kontaktując się z nami,
 • - składając u nas zamówienie,
 • - odwiedzając naszą siedzibę,
 • - podając nam swoje dane kontaktowe za pośrednictwem wizytówki lub w inny sposób, w tym w sposób automatyczny - informacje zawarte w plikach cookies1)


Administrator może zbierać od Państwa dane osobowe, takich jak imię i nazwisko, płeć, stanowisko, identyfikacja fotograficzna, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy lub służbowy oraz inne dane kontaktowe, szczegóły Państwa zainteresowań, komunikaty z Państwem (w tym notatki z rozmów telefonicznych lub spotkań).
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
 • - dostarczanie Państwu informacji o produktach oraz spełnianie Państwa próśb o produkty,
 • - przekazywanie odpowiedzi na Państwa pytania,
 • - prowadzenie promocji i marketingu,
 • - wysłanie wiadomości e-mail,
 • - komunikowanie się z Państwem i osobami trzecimi,
 • - zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami,
 • - inne cele biznesowe, w tym: negocjowanie, zawieranie i wykonywanie umów oraz ich rejestrowanie i rozliczanie.

ODBIORCY DANYCH GRUPY JULEX

1. Dla prawidłowego funkcjonowania naszej firmy, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów JULEX & Spółka EMM Pichur Sp. J. / P.W. JULEX / Grupa JULEX mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Grupie JULEX na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

3.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

3.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

3.5. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

W oparciu o dostępne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa podejmujemy ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub wykorzystaniem, przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem.

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do celów określonych powyżej. Czas ten może różnić się w zależności od Państwa kontaktów z nami. Jeżeli nie będzie uzasadnionej potrzeby przechowywania Państwa danych, zostaną one usunięte.

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych przyznają określone prawa osobom fizycznym w odniesieniu do danych osobowych na ich temat, które posiada Administrator. Jeśli chcieliby Państwo przykładowo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat lub zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o wysyłanie pisemnych wniosków na adres Administratora.

Prawidłowość i aktualność posiadanych przez Administratora informacji i danych jest dla nas bardzo ważna. Nieścisłe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na nasze kontakty z Państwem. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w Państwa danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem: iod@julex.pl

* Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę. Serwis stosuje sesyjne pliki (cookies) - pliki te są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
TOP

Przerwa Wielkanocna 2019


Szanowni Państwo! W dniach 18-22.02.2019 nasza firma oraz sklepy będą nieczynne. Życzymy szczęśliwych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. Grupa JULEX
Pro více informací prosím kontaktujte naše Obchodni Odděleni:
+48 (33) 815 66 11
sales@julex.pl
Prašome susisiekti su musu produkcijos atstovu Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalims: UAB "VITAMEDA"

http://www.craftwear.lt/
http://www.vitameda.lt/

Telefonas: +370 37 33 74 14
El. paštas: info@vitameda.lt